Settings and activity

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anh Phát shared this idea  · 
 2. 45 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  An error occurred while saving the comment
  Anh Phát commented  · 

  Nhiều tín hữu dùng phần mềm Kinh Thánh Logos để học Kinh Thánh và để phục vụ hội thánh mình. Học Kinh Thánh với phần mềm Logos rất hiệu quả và có ích lắm. Nhưng mà Logos chưa làm cho có sẵn Kinh Thánh tiếng Việt.

  Xin hãy chia sẻ liên kết web này và bỏ phiếu để khuyến khích Logos để làm cho có sẵn Kinh Thánh tiếng Việt.

  Anh Phát shared this idea  ·